Greenport Ontwikkelingsmaatschappij kan de komende jaren haar werkzaamheden versnellen. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2017 maakte het bedrijf bekend dat de aandeelhouders van GOM hiermee hebben ingestemd. Directeur Onno Zwart is blij met de extra financiële ruimte die nu beschikbaar kan komen. GOM is daardoor in staat om meer tempo te maken door meer projecten te realiseren.

De Duin- en Bollenstreek knapt in een gestaag tempo op. Zo rapporteert GOM in haar jaarverslag dat inmiddels 19 ha aan bedrijfsbebouwing en bouwvlakken in het buitengebied zijn gesloopt en dat 32 ha bollengrond is gecompenseerd. De ontwikkeling van Bulb Trade Park in Noordwijkerhout is in een zeer vergevorderd stadium. Voorts is GOM verheugd te kunnen melden in gesprek te zijn met enkele bedrijven die overwegen zich te vestigen in Greenhouse Park in Rijnsburg. De ontwikkeling van locaties voor Greenportwoningen komt eveneens goed op gang, daarbij geholpen door de gunstige woningmarkt.

GOM signaleert dat er volop wordt geïnvesteerd in de Bollenstreek, onder meer in bedrijfsuitbreiding en het verbeteren en moderniseren van bollenteeltareaal. Tegelijkertijd is het aanbod van herstructureringsmogelijkheden onverminderd groot. De aandeelhouders van GOM hebben mede daarom ingestemd met een plan van maximaal € 12 miljoen aan “versnellingsprojecten”. Vooruitlopend op de verkoop van woningbouwtitels voor Greenportwoningen kan GOM dit bedrag investeren in grote(re), beeld- en structuurbepalende en min of meer urgente ingrepen in het landschap. In de loop van 2018 en 2019 worden deze plannen gerealiseerd. In het komend jaar verwacht GOM ook duidelijkheid te verkrijgen over de ontwikkelingsperspectieven van enkele clusterlocaties voor Greenportwoningen. Dit is belangrijk om de voor de herstructurering benodigde inkomsten zeker te stellen.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zorgt er door ruimtelijke plannen en investeringen voor dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied te maken.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met GOM, Telefoonnummer: 0252 – 34 11 50, of email info@gomdb.nl.